Algemene voorwaarden Praktijk Tamara van Oers:

Algemene Voorwaarden van Praktijk Tamara van Oers (hierna: de Therapeut), gevestigd te Capelle aan den IJssel en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24406722. Uitsluitend deze algemene voorwaarden gelden. Afwijkende voorwaarden worden niet geaccepteerd.

 1. Definities

1.1. De Therapeut: kinesioloog, lid van de Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze (hierna: VBAG) en Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg, handelend als zelfstandig gevestigd kinesioloog.

1.2. Cliënt: degene aan wie door de Therapeut advies, consult en behandeling verleend wordt, dan wel diens wettelijke vertegenwoordigers.

1.3. Praktijkadres: de locatie waarop (of van waaruit) de praktijk van de Therapeut wordt uitgeoefend; De Therapeut kan het advies ook op het bezoekadres van de Cliënt geven of telefonisch, dan is het praktijkadres het adres waar de Therapeut voor afspraken te bereiken is.

1.4. Consult: een op zichzelf staande sessie.

1.5. Behandeling: een reeks consulten.

 1. Algemeen

2.1. Op alle overeenkomsten tussen de Therapeut enerzijds en de Cliënt anderzijds zijn onder uitdrukkelijke uitsluiting van andere Algemene Voorwaarden uitsluitend deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Acceptatie van een prijsafspraak c.q. het op andere wijze tot stand komen en/of voortzetten van een overeenkomst houdt in dat de Cliënt de toepassing van de Algemene Voorwaarden heeft aanvaard en afstand doet van de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de Cliënt. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien deze schriftelijk door de Therapeut zijn bevestigd. In een dergelijk geval blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

2.2. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

 1. Behandeling

3.1. De basis van het kinesiologische werk is de gelijkwaardigheid tussen de Kinesioloog en de Cliënt (dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger) en gebaseerd op zelfverantwoording.

3.2. De Kinesioloog adviseert de Cliënt na een intakegesprek op basis van de anamnese. Bij de start van het eerste consult gaan de Kinesioloog en de Cliënt een overeenkomst aan, waarop deze Algemene voorwaarden van toepassing zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De kinesiologische behandeling is opgebouwd uit één of een aantal consulten, waaraan telkens vooraf een gesprek plaatsvindt. De Kinesioloog en de Cliënt gaan een relatie met elkaar aan voor een bepaalde periode in de verhouding Kinesioloog – Cliënt.

3.3. De behandeling heeft betrekking op de door de Cliënt aangedragen hulpvraag en behandeldoelen. Deze kunnen lopende het traject worden bijgesteld, gespecificeerd. Na iedere sessie (of na een vooraf afgesproken serie van sessies) wordt in overleg besloten of de behandeling een vervolg zal krijgen.

3.4. De Kinesioloog werkt met de spiertest om blokkades zichtbaar te maken. Maar de spiertest is niet geschikt om een diagnose vast te stellen of een medische diagnose te vervangen.

3.5. Kinesiologie kan nooit in de plaats van de reguliere medische zorg staan. De Kinesioloog adviseert nooit met medicijnen te stoppen of deze door andere substanties te vervangen.

3.6. De Kinesioloog kan om het proces te steunen, supplementen, remedies, voeding, beweging of oefeningen adviseren. Echter het is de vrije beslissing van de Cliënt om een voorstel van de Kinesioloog op te volgen.

3.7. De Kinesioloog zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed kinesioloog uitvoeren; op de Kinesioloog rust een inspanningsverbintenis. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

 1. Vertrouwelijkheid

4.1. De Kinesioloog is gehouden te handelen conform de wettelijke regelgeving. De rechten en plichten van Cliënt en hulpverlener zijn onder meer vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Handelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

4.2. De Kinesioloog is gehouden aan de VBAG beroepscode.

4.3. De Kinesioloog stelt de belangen van de Cliënt centraal in het consult.

4.4. De Kinesioloog zal alleen werken met kinderen onder de 12 jaar in het bijzijn van een begeleider (ouder, verzorger of andere verantwoordelijk volwassene). Bij kinderen tussen de 12 jaar en 16 jaar is het bijzijn van een begeleider niet noodzakelijk. De Kinesioloog die werkt met kinderen onder de leeftijd van 16 jaar sluit een schriftelijke, wettelijke overeenkomst af met beide ouders, mits zij beide het ouderlijk gezag hebben. De Kinesioloog verplicht zich informatie betreffende de handelingen te verstrekken aan de ouders.

4.5. De ouders verplichten zich middels het anamnese gesprek relevante informatie aan de Kinesioloog te verstrekken.

4.6. De Kinesioloog houdt zich aan haar geheimhoudingsplicht. Gegevens worden alleen met uitdrukkelijke goedkeuring van de Cliënt aan derden (artsen en andere kinesiologen c.q. therapeuten) overhandigd of medegedeeld.

4.7. De Kinesioloog verplicht zich de Cliënt correct door te verwijzen naar een collega- kinesioloog of een arts, indien haar handeling niet geëigend of toereikend is.

4.8. De Kinesioloog dient de Cliënt te informeren als tijdens het consult gebruik wordt gemaakt van video, recorders, etc. De opnamen zijn en blijven eigendom van de Kinesioloog. De hierdoor verkregen gegevens worden vijf jaar bewaard na opnamedatum.

4.9. De Cliënt maakt zelf in geen geval gebruik van video, recorders, etc., zonder nadrukkelijke toestemming van de Kinesioloog.

 1. Vergoeding

Niet alle zorgverzekeraars vergoeden consulten. De Cliënt informeert zich altijd zelf vooraf aan het bezoek van de Kinesioloog bij de zorgverzekeraar of deze de kosten (gedeeltelijk) vergoedt (bijvoorbeeld via de website van de Kinesioloog of de VBAG. Client is zelf verantwoordelijk voor het (tijdig) indienen van de declaraties. Client bewaart zelf een kopie van de factuur.

 1. Tariefstelling

6.1. De kosten die aan de consulten verbonden zijn worden bij het intakegesprek, doch uiterlijk voordat de behandeling aanvangt, door de Kinesioloog mondeling, dan wel schriftelijk, aan de Cliënt medegedeeld.

6.2. Het honorarium van de Kinesioloog is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende diensten, tenzij anders is overeengekomen.

6.3. Indien na totstandkoming van een overeenkomst, doch voordat de vervolgconsulten hebben plaats gehad, lonen en prijzen een wijziging ondergaan, is de Kinesioloog gerechtigd het overeengekomen tarief overeenkomstig aan te passen, tenzij daar andere afspraken over zijn gemaakt.

 1. Betaling

7.1. Tenzij anders is overeengekomen betaalt de cliënt aan de Therapeut voor ieder consult direct na afloop daarvan, zulks tegen overgave van een nota, welke na afloop per e-mail aan de Cliënt wordt verzonden.

7.2. Betaling is ter plaatse bij voorkeur te geschieden per Tikkie, bankapp of in contanten.

7.3. Indien de betaling niet direct na afloop van het consult wordt voldaan, dient de factuur binnen veertien dagen na dagtekening van de factuur te worden betaald. Bij overschrijding van voornoemde betalingstermijn zal eenmalig een herinnering worden verzonden. Indien ook na de in de herinnering opgenomen termijn geen betaling heeft plaatsgevonden is Cliënt in verzuim zonder dat ingebrekestelling is vereist.

7.4. Indien de factuur niet tijdig door Cliënt wordt voldaan, is de Kinesioloog gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten, nadat zij de Cliënt hiervan op de hoogte heeft gebracht. In dat geval is de Kinesioloog niet aansprakelijk voor enigerlei schade, die mocht ontstaan als gevolg van de opschorting van de werkzaamheden.

7.5. De Cliënt is met ingang van voornoemde datum over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Voorts komen alle buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van de Cliënt.

 1. Verhindering

8.1. Bij verhindering zal de Cliënt minimaal 24 uur van tevoren afzeggen. Dit is mogelijk dmv what’s app, sms, email, telefonisch of het achterlaten van een voicemail.  Indien de cliënt korter dan een etmaal (24 uur) voor genoemd tijdstip bericht van verhindering aan de therapeut geeft, dan wel geen zodanig bericht geeft, is de Kinesioloog gerechtigd om het honorarium voor de desbetreffende afspraak aan de cliënt in rekening te brengen. Bij afspraken op een dag volgend op een zondag of op één of meer erkende feestdagen wordt bedoelde termijn van 24 uur geacht in te gaan om 18.00 uur op de laatste voorafgaande gewone werkdag. Bij een gewone maandag gaat de termijn dus in om 18.00 uur op de voorafgaande vrijdag. Anders worden de kosten voor het betreffende consult in rekening gebracht.

8.2. Als de Kinesioloog door ziekte of andere oorzaken voor een periode langer dan vier weken niet in staat is zelf de consulten, behandelingen of sessie te verrichten,  kan zij/hij voorstellen een collega-kinesioloog in haar plaats in te schakelen die de behandeling overneemt. In het geval dat de Cliënt dit niet wenst te accepteren dient zij/hij dit schriftelijk aan de Kinesioloog kenbaar te maken en eindigt deze overeenkomst per de datum van ontvangst van bedoeld schrijven aan de Kinesioloog.

8.3. Na beëdiging van de overeenkomst worden slechts de kosten van de consulten in rekening gebracht tot de eerder genoemde datum.

 1. Verschuldigdheid

9.1. Voor de bepaling van hetgeen door of met betrekking tot de Cliënt te eniger tijd aan de Kinesioloog verschuldigd is, zijn de boeken en de administratie van de Kinesioloog bepalend, zulks behoudens tegenbewijs.

9.2. Bezwaren tegen de hoogte van het behandelingsbedrag schorten de betalingsverplichting niet op.

 1. Aansprakelijkheid

10.1. De Kinesioloog is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de Kinesioloog is uitgegaan van door of namens de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

10.2. De Kinesioloog is evenmin aansprakelijk als adviezen niet of onjuist worden opgevolgd.

10.3. Indien De Kinesioloog aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van De Kinesioloog beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

10.4. De Kinesioloog is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

10.5. De Kinesioloog is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de kwaliteit en samenstelling van de door haar geadviseerde supplementen en/of remedies. De Kinesioloog zal zover het in haar vermogen ligt meewerken aan de juiste afhandeling van een klacht over de geadviseerde supplementen, remedies.

10.6. De Kinesioloog is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan aan eigendommen van de Cliënt door parkeren op of het betreden van het terrein aan de Mariënwaard 39, 2904 SE te Capelle aan den IJssel noch voor andere schade ontstaan door betreden van de praktijk via, de hal en het gebruikmaken van het toilet.

10.7. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van De Kinesioloog.

 1. Beëindiging

11.1. Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden.

11.2. Indien de Cliënt voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan hij/zij deze eenzijdig beëindigen.

11.3. Indien de Cliënt tegen het advies van de Kinesioloog de overeenkomst beëindigt, zal de Cliënt op verzoek van de Kinesioloog een verklaring ondertekenen waarin hij te kennen geeft dat hij tegen het advies van de Kinesioloog in het onderzoek of de behandeling voortijdig heeft beëindigd.

11.4. De Kinesioloog kan de overeenkomst slechts eenzijdig onder vermelding van argumenten beëindigen, indien redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd dat hij de overeenkomst voortzet. De Kinesioloog zal in een dergelijke situatie hulp en adviezen blijven verlenen, totdat de Cliënt een overeenkomst met een andere hulpverlener heeft kunnen sluiten.

 1. Inzagerecht

De Cliënt heeft recht op inzage in het eigen dossier.

 1. Vrijwaring

13.1. De Cliënt vrijwaart de Kinesioloog voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan de Kinesioloog toerekenbaar is.

13.2. Indien de Kinesioloog uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Cliënt gehouden de Kinesioloog zowel in als buiten rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden.

13.3. Mocht de Cliënt in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is de Kinesioloog, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van de Kinesioloog en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Cliënt.

 1. Klachten

14.1 Praktijk Tamara van Oers is voor de Klachtenfunctionaris aangesloten bij Quasir en voor de Geschillencommissie bij Zorggeschil. Heeft u klachten over de behandeling? Dan is het goed om dat kenbaar te maken. Zet uw klacht, het liefst schriftelijk uiteen. Ik neem uw klacht altijd serieus en zal met u het persoonlijk gesprek aangaan om te kijken of wij samen tot een goede oplossing kunnen komen. De oplossing zal altijd schriftelijk uiteen worden gezet, zodat beide partijen weten waar zij aan toe zijn.

14.2. Bent u na afloop niet tevreden over het bereikte resultaat, dan kunt u gebruik maken van een klachtprocedure. U kunt de Klachtencommissie hiervoor inschakelen door zich te wenden tot de Klachtenfunctionaris van Quasir. De Klachtenfunctionaris geeft onder andere advies en draagt zorg voor eventuele bemiddeling. Indien hier een oplossing uit voortkomt, wordt deze schriftelijk vastgelegd en door beide partijen bevestigd. De totale duur van de behandeling van

14.3. Indien er ondanks de bemiddeling geen oplossing wordt bereikt, wordt u gewezen op de mogelijkheid het geschil aan de Geschillencommissie, Zorggeschil, voor te leggen. Het geschil dient u schriftelijk en voldoende gemotiveerd in te dienen. De Geschilleninstantie doet uiterlijk binnen zes maanden na voorlegging van het geschil uitspraak.

14.4. Meer informatie over Quasir en/of Zorggeschil kunt u vinden in de Klachtenregeling

 1. Toepasselijk recht en geschillen

15.1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij de Kinesioloog partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

15.2. De rechtbank te Rotterdam is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

15.3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.